PRIEBEH MEDIÁCIE

A JEDNOTLIVÉ FÁZY PROCESU

PREDMEDIAČNÁ FÁZA

Prvotné posúdenie

 

 • Mediátor (najčastejšie telefonicky/e-mailom) najskôr zisťuje o aký spor sa jedná a kto sú jeho účastníci. Následne vyhodnotí, či je mediácia vhodná pre riešenie daného sporu.
 • V prípade vhodnosti sporu je ďalej potrebné získať súhlas všetkých strán sporu s mediáciou a konkrétnym mediátorom. Ideálny stav je taký, že pomoc mediátora vyhľadali strany sporu spoločne. Častejšie však vyhľadá mediátora len jedna zo sporových strán s tým, že druhá strana o snahe riešiť spor mediáciou anilen nevie. V takom prípade, na základe žiadosti jednej zo strán sporu, mediátor zašle výzvu na mediáciu druhej strane sporu a pozve ju na mediačné stretnutie.
 • V tejto fáze sa ešte nerieši detailne podstata problému.

  Úvodná časť mediácie

   

  • Tu je potrebné splniť určité úkony, ktoré ukladá zákon. 
  • Medzi ne patrí informačná povinnosť podľa ktorej je mediátor povinný informovať najmä o svojom postavení v mediácii, o priebehu mediácie, zásadách, účele a spôsobe vedenia mediácie, o spôsoboch jej ukončenia, výške odmeny za vykonanie mediácie a na požiadanie informovať osoby zúčastnené na mediácii o získanom vzdelaní a skúsenostiach. Ďalej poučiť osoby zúčastnené na mediácii o ich právach, ktoré môžu byť mediáciou dotknuté, a o dôsledkoch mediácie.
  • Ak sporové strany súhlasia a poučeniu v plnej miere porozumeli, tak nasleduje podpísanie dohody o začatí mediácie.
  • Po podpise dohody o začatí mediácie mediátor urobí zápis do knihy mediácií, ktorú podpíšu aj strany sporu. (Zápis dohody o začatí mediácie a zápis o skončení mediácie v knihe mediácií má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.)
  • Týmto momentom sa začína mediácia. (existuje zákonná výnimka o ktorej budú strany informované)

  MEDIAČNÁ FÁZA

  Identifikácia problému

   

  • Doposiaľ bol spor definovaný len všeobecne. V tejto časti je potrebné detailne preskúmať podstatu sporu. Zistiť pohľad na situáciu každej zo sporových strán. Ujasniť ich záujmy a požiadavky. Mediátor zisťuje, ktoré body sú sporné a je potrebné ich vyriešiť a záraveň tie, na ktorých sa strany zhodujú a môžu teda prispieť k dohode.
  • Každá zo strán dostane rovnaký, neprerušovaný priestor na vysvetlenie svojho pohľadu na problém.

  Snaha o vzájomné pochopenie

   

  • Sporové strany dostávajú priestor na vzájomnú komunikáciu. Cieľom je určitá miera pochopenia protistrany. Úlohou mediátora je viesť komunikáciu a pomôcť stranám v pokojnej atmosfére odhaľovať záujmy, motívy, potreby, či situáciu protistrany a viesť ich k vzájomnému porozumeniu ich pozícií.
  • Podstata nespočíva v dosiahnutí súhlasu s protistranou, ale v pochopení jej východiskovej situácie.
  • Ak strany sporu vzájomne pochopia ich pozície a sú ochotné z nich vychádzať, môžu pristúpiť k hľadaniu konkrétnych možností riešenia sporu.

  Hľadanie riešenia

   

  • V tejto fáze je cieľom tvorba konkrétnych návrhov, ktoré by boli prijateľné pre každú stranu sporu.
  • Ak sa podarí nájsť riešenie, začne proces tvorby samotného znenia dohody.

  Tvorba mediačnej dohody

   

  • Mediátor stranám pomáha formulovať nimi zvolené riešenie sporu. Cieľom je dať mu konkrétnu podobu vo forme písomnej dohody.
  • Dohoda o mediácii je dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná.
  • Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch:

  a) spísaná vo forme notárskej zápisnice

  b) schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom

   

  • Strany sporu sa môžu dohodnúť, že dohoda o mediácii bude záväzná aj pre ich právnych nástupcov.

  Záver mediácie

   

  • Konečné znenie dohody má písomnú podobu a podpisujú ju strany sporu, ktoré sú ňou viazané. Mediátor pripojí svoj podpis na dôkaz toho, že k uzavretiu dohody prišlo počas mediačného procesu.
  • Výsledkom mediácie však nie je vždy dosiahnutie dohody sporových strán. Jednotlivé podoby ukončenia mediácie, ktoré ukladá zákon, sú uvedené nižšie v poznámkach.

  POMEDIAČNÁ FÁZA

  • Je všetko to, čo nasleduje po ukončení mediácie. Táto fáza nie je časovo ohraničená.
  • Môže mať napríklad podobu dodatočného upravenia dohody z dôvodu zmeny pomerov atď.

  Poznámky

  Mediácia sa končí:

  a) dňom uzavretia dohody, ktorá je výsledkom mediácie,

  b) dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať,

  c) dňom právoplatnosti rozhodnutia o dočasnom pozastavení činnosti mediátora alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí mediátora z registra mediátorov,

  d) dňom, keď mediátor odmietol k dohode, ktorá je výsledkom mediácie, pripojiť svoj podpis; túto skutočnosť mediátor zaznamená s uvedením dôvodu v zápisnici,

  e) dňom doručenia písomného vyhlásenia osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, že mediácia je skončená, alebo

  f) dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii a mediátorovi, že mediácia je skončená,

  g) dňom, keď účastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie, predložil na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu,

  h) uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej uplynutí sa mediácia skončí,

  i) dňom smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho mediátora alebo niektorého účastníka mediácie; to neplatí, ak mediáciu vykonával mediátor v mediačnom centre.