PRÁVNE PREDPISY

SÚVISIACE S MEDIÁCIOU

Zákon o mediácii

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmene mediátora za výkon mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi

Zákon o službách na vnútornom trhu

Zákon o ochrane spotrebiteľa

Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi