ETICKÝ KÓDEX

EURÓPSKY KÓDEX SPRÁVANIA SA PRE MEDIÁTOROV

1. ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ, USTANOVOVANIE A POPLATKY MEDIÁTOROV A PROPAGÁCIA ICH SLUŽIEB

1.1. Odborná spôsobilosť

 

Mediátori musia byť odborne spôsobilí a poznať proces mediácie. Relevantnými faktormi v tomto smere sú patričná odborná príprava a neustále doplňovanie ich vzdelania a praktických zručností v oblasti mediácie so zreteľom na všetky relevantné normy či systémy akreditácie.

 

1.2. Ustanovovanie

 

Mediátori nadviažu kontakt so stranami s cieľom nájsť vhodné termíny na uskutočnenie mediácie. Predtým, než súhlasia s ustanovením, si mediátori musia overiť, že majú potrebnú kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť na vedenie mediácie v danom prípade. Na požiadanie poskytnú stranám informácie o svojej kvalifikácii a odbornej praxi.

 

1.3. Poplatky

 

Pokiaľ to nie je osobitne stanovené, mediátori musia poskytnúť stranám vždy kompletné informácie o spôsobe odmeňovania, ktorý mienia uplatniť. Nesmú súhlasiť s mediáciu predtým, než všetky strany odsúhlasia zásady ich odmeňovania.

 

1.4. Propagácia služieb mediátora

 

Mediátori môžu propagovať svoju činnosť, pokiaľ tak robia profesionálnym, pravdivým a čestným spôsobom.

 

2. NEZÁVISLOSŤ A NESTRANNOSŤ

2.1. Nezávislosť

 

Ak existujú okolnosti, ktoré by mohli ohroziť nezávislosť mediátora, či zapríčiniť konflikt záujmov, alebo ktoré by sa za také mohli považovať, mediátor musí oboznámiť strany s týmito okolnosťami predtým, ako začne mediáciu alebo v nej pokračuje.

K takýmto okolnostiam patria:

– akékoľvek personálne alebo služobné vzťahy k jednej zo strán,

– akékoľvek finančné alebo iné záujmy na výsledku mediácie, či už priame alebo nepriame, alebo

– ak mediátor alebo člen jeho firmy konal z poverenia jednej zo strán z akéhokoľvek iného titulu ako titulu mediátora.

V takýchto prípadoch mediátor môže súhlasiť s mediáciou alebo v nej pokračovať za predpokladu, že si je istý svojou schopnosťou vykonať mediáciu úplne nezávisle pri zaručení úplnej nestrannosti a že strany s tým výslovne súhlasia.

Povinnosť zverejnenia je nepretržitá povinnosť počas celého procesu mediácie.

 

2.2. Nestrannosť

 

Mediátori konajú vždy nestranne vo vzťahu k stranám a usilujú sa konať tak, aby to bolo zrejmé a ich povinnosťou je slúžiť z hľadiska mediačného postupu všetkým stranám rovnako.

 

3. DOHODA O MEDIÁCII, PROCES A RIEŠENIE SPORU

3.1. Postup

 

Mediátor zabezpečí, aby strany mediačného konania porozumeli charakteru mediačného procesu a úlohe mediátora a strán v tomto procese.

Mediátor musí najmä zabezpečiť, aby strany pred začatím mediácie pochopili a výslovne odsúhlasili podmienky dohody o mediácii, najmä všetky relevantné ustanovenia o zachovávaní dôvernosti, ktorými je viazaný mediátor a strany.

Mediátor vedie konanie náležitým spôsobom s prihliadnutím na okolnosti prípadu vrátane možného nerovnakého postavenia strán, prípadných želaní vyslovených stranami, potreby dodržiavania právnych predpisov, a potreby urýchleného vyriešenia sporu. Strany sa môžu podľa vlastného uváženia dohodnúť s mediátorom na spôsobe mediačného konania, pri čom sa opierajú o vymedzený súbor pravidiel alebo iný základ.

Ak to mediátor pokladá za účelné, môže jednotlivé strany vypočuť oddelene.

 

3.2. Spravodlivosť procesu

 

Mediátor zabezpečí, aby všetky strany mali primeranú možnosť zapojiť sa do konania.

Mediátor informuje strany a môže ukončiť mediáciu, ak:

– došlo k dohode, ktorá sa mediátorovi zdá nevykonateľná alebo protiprávna so zreteľom na okolnosti prípadu a odbornej spôsobilosti mediátora posúdiť túto otázku, alebo

– mediátor usúdi, že nie je nádej, aby sa ďalšou mediáciou dosiahlo vyriešenie sporu.

 

3.3. Ukončenie konania

 

Mediátor prijme všetky potrebné opatrenia, aby akákoľvek dohoda bola dosiahnutá pri vedomom a informovanom súhlase všetkých strán a aby všetky strany porozumeli podmienkam dohody.

Strany môžu odstúpiť od mediácie kedykoľvek a bez odôvodnenia.

Mediátor môže na žiadosť strán a v rozsahu svojej odbornej spôsobilosti informovať strany o tom, ako majú formulovať dohodu a aké sú možnosti, aby dohoda bola vykonateľná.

 

4. DÔVERNOSŤ

Mediátor zaobchádza dôverne so všetkými informáciami, ktoré sa objavili v rámci mediácie alebo v súvislosti s ňou, vrátane skutočnosti, že k mediácii dochádza alebo k nej došlo, ibaže sú dané zákonné dôvody alebo dôvody verejného poriadku pre ich poskytnutie. Žiadne informácie poskytnuté mediátorovi ako dôverné jednou zo strán nesmú byť poskytnuté ostatným stranám bez súhlasu alebo ak to neukladá zákon.