MEDIÁTOR

MIMOSÚDNE RIEŠENIE VAŠICH SPOROV

Ako Vám vieme pomôcť?

Mediácia Vám dáva možnosť urovnať Váš spor behom niekoľkých stretnutí. Bez nutnosti riešiť vec súdnou cestou, čo so sebou prináša množstvo výhod (viac sa o výhodách mediácie dočítate tu).

Úspora času

Mediácia predstavuje zásadne rýchlejší spôsob riešenia sporov. Súdne konanie môže trvať roky.

 

Úspora peňazí

Mediáciou môžete ušetriť nemalé výdavky za odmenu advokáta, súdne poplatky a podobne.

 

Dôvernosť

Mediátor aj zúčastnené osoby sú viazané mlčanlivosťou o všetkom, čo sa dozvedeli na mediácii.

 

V akých sporoch Vám vie pomôcť mediátor?

Zjednodušene platí, že mediáciou je možné riešiť také spory, ktoré je možné urovnať dohodou.

mediator obcianske spory

Občianske spory

mediator rodinne spory

Rodinné spory

mediator pracovne spory

Pracovné spory

mediator obchodne spory

Obchodné spory

Niečo málo o mediácii

 

Mediácia predstavuje alternatívu voči riešeniu sporu súdnou cestou. Cieľom je nájsť dohodu, ktorá bude akceptovateľná pre všetky strany sporu. Výsledná dohoda má písomnú podobu a je záväzná.

 • Výslednú dohodu máte plne pod kontrolou. Nikto autoritatívne nerozhodne bez Vášho súhlasu.
 • Mediátor zabezpečí pokojný priebeh mediácie.
 • V prípade potreby je možné viesť mediáciu oddelene, teda spôsobom, aby ste neboli nútení sa s protistranou stretnúť.
 • Môžete sa kedykoľvek rozhodnúť v mediácii nepokračovať.

 

Mediácia vs súdne konanie

porovnanie hlavných výhod riešenia sporu prostredníctvom mediácie oproti riešeniu súdnou cestou

vyhody mediacie

Mediácia

v porovnaní so súdnym sporom:

 

 • neporovnateľne rýchlejšia
 • lacnejšia
 • neformálna
 • neverejnosť konania (diskrétna, podlieha mlčanlivosti)
 • finálne riešenie v rukách strán
 • neprebieha dokazovanie
 • šetrnejšia ku vzťahom
 • dobrovoľná účasť
 • možnosť výberu mediátora
 • win-win, všetky strany spokojné
nevyhody sudneho konania

Súdne konanie

v porovnaní s mediáciou:

 

 • mnohonásobne pomalšie
 • drahšie (náklady na advokáta atď.)
 • formálny proces
 • verejné konanie (najmä v rodinných veciach veľmi nepríjemné)
 • autoritatívne rozhoduje súd
 • dôkazné bremeno na stranách sporu
 • deštruktívne ku vzťahom
 • povinná účasť
 • nie je možné zvoliť si sudcu
 • minimálne 1 strana nespokojná
vyhody mediacie oproti sudnemu sporu

Priemerná dĺžka súdneho konania

Vedeli ste, že priemerná dĺžka konania (vyjadrená v mesiacoch) na okresných súdoch v roku 2019 bola

Občianskoprávne veci

Obchodnoprávne veci

Máte záujem vyriešiť Váš spor?