CENNÍK MEDIÁTORA

ZA SLUŽBY V SÚVISLOSTI S MEDIÁCIOU

CENNÍK MEDIÁTORA

ZA SLUŽBY V SÚVISLOSTI S MEDIÁCIOU

Poznámky

  • Uvedené hodinové sadzby sa účtujú za každú (aj len začatú) hodinu
  • Cenu je možné stanoviť dohodou strán
  • K cenám sa neúčtuje DPH
  • V cene nie sú zahrnuté poplatky vynaložené na overovanie pravosti podpisu, poplatok za uloženie dohody v centrálnom registri listín, ani za spísanie notárskej zápisnice, či ďalšie náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka
  • Dohodnutá cena je odmenou mediátora za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne
  • Nárok na odmenu vzniká bez ohľadu na výsledok mediácie
  • V prípade, ak druhá strana odmietne riešenie sporu mediáciou, sa jednorázové poplatky, ani iné poplatky nevracajú.