ČASTÉ OTÁZKY

TÝKAJÚCE SA MEDIÁCIE

Máte otázky o mediácii?

Prečítajte si odpovede na tie, ktoré sú kladené najčastejšie. Ak ste nenašli odpoveď ktorú hľadáte, neváhajte sa spýtať.

Aké spory sú vhodné pre mediáciu?

Zákon o mediácii určuje, že mediáciou je možné riešiť spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov.

Tento zákon sa vzťahuje tiež na cezhraničné spory a spotrebiteľské spory.

Vo všeobecnosti platí, že mediáciou je možné riešiť také spory, ktoré je možné urovnať vzájomnou dohodou.

Aká je záväznosť mediačnej dohody?

 Podľa Zákona o mediácii:

(1) Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná.

(2) Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch

a) spísaná vo forme notárskej zápisnice,

b) schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.

Kedy mediácia nie je možná?

Zákon o mediácii stanovuje, že mediátor nesmie:

vykonať mediáciu v spore, ak v tom istom spore alebo v spore s ním súvisiacom poskytol právne služby, notárske služby alebo poradenstvo a odbornú pomoc inej osobe, ktorej záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o vykonanie mediácie žiada,

– vykonať mediáciu v spore, ak sú jeho záujmy alebo záujmy osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osôb, ktoré o vykonanie mediácie žiadajú.

Kedy mediácia nie je vhodná?

Mediácia môže byť nevhodná napríklad v prípadoch závislosti na alkohole, drogách, v prípadoch podozrenia z násilia a podobne. 

Nie je to však absolútne a je potrebné posudzovať okolnosti konkrétneho prípadu.

Ako dlho trvá mediácia?

Jednou z hlavných výhod mediácie je jej rýchlosť v porovnaní s riešením sporu súdnou cestou. Vo veľkej miere samotné trvanie mediácie závisí od konkrétneho sporu a od prístupu sporových strán. Spor však možno vyriešiť aj počas 2-3 stretnutí. Čo je nezrovnateľné s priemernou dĺžkou súdneho konania.

Ako prebieha mediácia?

 Priebeh mediácie je podrobnejšie vysvetlený tu.

Je možná mediácia, ak je vec už na súde?

Áno, mediácia je možná aj v takom prípade.  Navyše ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania, vráti sa im 90 % zo zaplateného poplatku. Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania, vráti sa im 50 % zo zaplateného poplatku. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v predmetnej veci.

(existujú však zákonné výnimky)

Ktorá strana platí odmenu mediátora?

 Výška odmeny mediátora a to, kto odmenu uhradí, je predmetom dohody medzi stranami sporu a mediátorom. Samozrejme ideálny je taký stav, že strany sporu uhrádzajú odmenu mediátorovi rovnakým dielom.

(výnimkou je mediácia spotrebiteľského sporu a tiež situácia, ak bol mediátor určený Centrom právnej pomoci)

 

Ako navrhnúť mediáciu, keď so mnou vôbec nekomunikuje?

V takomto prípade môže druhú stranu sporu kontaktovať priamo mediátor.   Výhodou je to, že tu mediátor vystupuje z pozície nestrannej, nezainteresovanej osoby, čo dáva predpoklad na pokojnú komunikáciu. Zároveň to je však signálom, že to myslíte vážne a skúšate poslednú možnosť pred tým, ako vec skončí na súde.

Mediácia je však dobrovoľná a nikoho nemožno nútiť, aby sa jej účastnil.

O prípadnom odmietnutí mediácie druhou stranou je následne možné vystaviť potvrdenie, ktoré môžete použiť na súde ako dôkaz, že ste sa snažili dohodnúť mimosúdne.

Súd v istých prípadoch môže zohľadniť Vašu snahu o urovnanie sporu.

Obávam sa vzájomného stretnutia. Musíme sa spolu stretnúť?

 Mediátor dohliada na pokojný priebeh mediácie. Vo všeobecnosti je najvhodnejšie, ak sa mediácia vedie za prítomnosti oboch sporových strán.

Existujú však okolnosti, keď je vhodnejším spôsobom viesť mediáciu oddelene. V takom prípade nie je potrebné, aby sa strany sporu navzájom stretli.

Rozhoduje mediátor v spore?

Nie, mediátor nerozhoduje spor. Cieľom mediácie ani nie je pátrať a rozhodovať, kto za čo môže.

Úlohou mediátora v spore je napomáhať komunikácii, zodpovedá za proces mediácie, vytvára vhodné prostredie pre hľadanie riešenia sporu.

So súhlasom sporových strán môže mediátor prispieť aj vlastnými návrhmi na riešenie. Výsledná dohoda je však vždy na samotných stranách sporu a musia s ňou súhlasiť.

Môže nás mediátor rozviesť?

 Manželstvo môže rozviesť iba súd. Zákonnými predpokladmi pre rozvod manželstva je, že sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

V rámci mediácie sa však môžete dohodnúť vo veciach, ktoré rozvod obnáša (napr. starostlivosť o deti, výživné, vyporiadanie BSM, atď).

Niektoré z dohôd však podliehajú schváleniu súdom. 

Skrátite si však súdne konanie a najmä budete mať väčšiu kontrolu o porozvodovom usporiadaní.

Je mediácia dôverná?

Áno, mediácia je dôverná. Mediátor, osoby zúčastnené na mediácii (a iné osoby prizvané mediátorom alebo osobou zúčastnenou na mediácii k mediácii) sú povinné (ak sa strany nedohodnú inak), zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s mediáciou.

Môže súd nariadiť mediáciu?

Súd môže vo všeobecnosti nariadiť mediáciu iba v prípade núteného výkonu rozhodnutia o maloletých. V ostatných prípadoch môže súd mediáciu len odporučiť. Platí však, že mediácia je dobrovoľný proces a je na stranách sporu, či uzavrú dohodu o riešení sporu mediáciou.