MEDIÁCIA

AKO FORMA MIMOSÚDNEHO RIEŠENIA SPOROV

ČO JE TO MEDIÁCIA

 

Mediácia predstavuje alternatívny spôsob riešenia sporov v civilnom práve.

Ide o mimosúdnu činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.

Je to neformálny a kultivovaný spôsob riešenia konfliktov za pomoci tretej strany – mediátora. Cieľom je dospieť k dohode, ktorá je prijateľná pre strany sporu a predstavuje tak vyriešenie ich vzájomného konfliktu. Táto dohoda má písomnú podobu a je pre strany sporu záväzná.

Mediácia predstavuje rýchlu, efektívnu a finančne lacnejšiu alternatívu voči súdnemu sporu (o ďalších výhodách sa dočítate tu).

PRINCÍPY MEDIÁCIE

 

 • princíp dobrovoľnosti
 • princíp dôvernosti
 • princíp neutrality, nestrannosti a nezávislosti mediátora
 • princíp slobody rozhodovania
 • princíp orientácie na budúcnosť
 • princíp pochopenia
 • princip ,,win-win’‘ (víťaz-víťaz)

SPORY VHODNÉ NA MEDIÁCIU

 

Mediáciou je možné riešiť spory, ktoré vznikajú z:

 • občianskoprávnych vzťahov
 • rodinnoprávnych vzťahov
 • obchodných záväzkových vzťahov
 • pracovnoprávnych vzťahov

Zákon umožňuje mediáciu tiež v prípade spotrebiteľských sporov a cezhraničných sporov.

Vo všeobecnosti platí, že mediáciou je možné riešiť také spory, ktoré je možné urovnať vzájomnou dohodou.

MEDIÁTOR

 

Mediátor je osoba zapísaná v registri mediátorov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Je to nestranná a nezávislá osoba, ktorá stranám pomáha vyriešiť vzájomný spor a dospieť k obojstranne výhodnej dohode a ukončeniu sporu.

Výkon činnosti mediátora je podnikaním.

Mediátor je zo zákona povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s mediáciou.

Vo všeobecnosti platí, že mediáciou je možné riešiť také spory, ktoré je možné urovnať vzájomnou dohodou.

ODMENA MEDIÁTORA

 

Mediátor má nárok na odmenu za výkon mediácie. Odmena mediátora sa určuje na základe dohody medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii.

Ak bol mediátor určený Centrom právnej pomoci, patrí mu odmena podľa zákona 327/2005.

Ak ide o mediáciu spotrebiteľského sporu, nesmie jej výška závisieť od výsledku mediácie, a odmenu mediátora môže spotrebiteľ znášať vo výške neprevyšujúcej 10 % odmeny, najviac však vo výške 20 eur, zvyšnú časť odmeny hradí vždy osoba zúčastnená na mediácii, ktorá je dodávateľom alebo jeho právnym nástupcom.