OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážená dotknutá osoba,

Táto informácia o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože Ste osobou zúčastnenou na mediácii, osobou prizvanou k mediácii, zástupcom alebo osobou konajúcou za osobu zúčastnenú na mediácii alebo záujemcom o poskytnutie služieb mediátora (na účely tohto vyhlásenia v ďalšom texte len ako „Účastník mediácie“). Ako mediátor registrovaný v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky poskytujem a vykonávam služby mediátora pri mimosúdnom riešení sporov. Výkon povolania mediátora v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov (v ďalšom texte len ako „zákon o mediácii“) si nevyhnutne pri poskytovaní služieb mediátora vyžaduje v rozsahu nevyhnutnom na účely zákona o mediácii a v súlade s osobitným predpisom aj spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, na základe čoho pri výkone mojich služieb pôsobím ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov.

Na tomto mieste a touto formou by som Vám rád poskytol vysvetlenie a informácie o tom, akým spôsobom a v akom rozsahu budem používať a spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré získam priamo od Vás alebo od tretích strán v rámci predmediačných úkonov, počas mediácie ako aj po jej skončení.

Tento dokument zároveň slúži na splnenie a vykázanie splnenia mojej povinnosti poskytnúť informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (v ďalšom texte len ako „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v ďalšom texte len ako „zákon oochrane osobných údajov“), ktoré ma ako prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov zaväzujú.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Kancelária: Pionierska 423/19, 018 41  Dubnica nad Váhom

IČO: 54335728

DIČ: 1074508270

Telefón: +421904151355

e-mail: info@vas-mediator.sk

1. Typy spracúvaných osobných údajov

Ako mediátor pri výkone svojho povolania spracúvam nasledujúce osobné údaje :

Osobné, kontaktné a identifikačné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností (korešpondenčná adresa), emailová adresa, kontaktné telefónne číslo.

• Zmluvné údaje: Napríklad obsah dohody o začatí mediácie, vrátane všetkých jej dodatkov a úkonov súvisiacich so skončením mediácie, obsah dohody o mediácii a pod.

• Platobné informácie.
• Údaje o korešpondencii a komunikácii:
Napríklad listová či emailová korešpondencia, internetové

dátové prenosy a IP adresa.

• Informácie týkajúce sa bezpečnosti.

2. Účely a ciele spracúvania osobných údajov

Ako mediátor budem pri poskytovaní mojich služieb spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely:

Výkon predmediačných úkonov, vedenie mediácie a archivácia knihy mediácii a agendy (spisu) mediátora podľa zákona o mediácii a zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len ako „ zákon o archívoch a registratúre): V zmysle zákona o mediácii je mojou povinnosťou zistiť totožnosť osôb zúčastnených na mediácii, a to za účelom ich presného označenia v dohode o začatí mediácie, knihe mediácii a ďalších dokumentoch súvisiacich s vedením mediácie; ďalej viesť v elektronickej podobe ako aj listinnej podobe evidenciu časovo usporiadaných zápisov o uzavretí dohôd o začatí mediácie a s tým súvisiacich zápisov o skončení mediácie (kniha mediácií), vrátane jej príloh; archivovať knihu mediácii počas trvania zápisu mediátora v registri mediátorov a päť rokov po vyčiarknutí z registra mediátorov. Povinnosti súvisiace s evidenciou, registratúrou a archiváciou mojej agendy mi vyplývajú aj zo zákona o archívoch a registratúre.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov ako účastníka mediácie pri výkone mediácie ako aj v rámci predmediačných úkonov je plnenie zákonnej, aj zmluvnej povinnosti prevádzkovateľa.

S poukazom na vyššie uvedené Vaše osobne údaje využijem výlučne len k tomu, aby som mohol vykonávať predmediačné úkony a mediáciu v právnej veci, resp. spore, ktorý je predmetom mediácie.

Zákaznícka administratíva: Vediem si záznamy o všetkých mojich klientoch a poskytnutých službách. Právnym základom je zmluva uzatvorená medzi nami (dohoda o začatí mediácie) a oprávnený záujem prevádzkovateľa.

• Dane a účtovníctvo: Za účelom plnenia si povinností vyplývajúcich z daňových a iných predpisov spojených s finančným plnením, som povinný spracúvať niektoré osobné údaje, v závislosti od zákonných požiadaviek. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov na daný účel je plnenie zákonných povinností.

• Bezpečnosť a ohrozenie prevádzky a siete: Pravidelne kontrolujem funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu prevádzky a siete, v ktorej sa nachádzajú Vaše údaje. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov na daný účel je plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem prevádzkovateľa.

• Dodržiavanie zákona: Nie je vylúčené, že budem musieť spracovávať Vaše osobné údaje za účelom dodržiavania osobitného predpisu (napr. v prípade zhody Vášho mena s menami na tzv. zoznamoch určených strán resp. dodržiavanie zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a/ alebo aby som vyhovel súdnemu príkazu.

3. Kto má prístup k Vašim osobným údajom

Ako prevádzkovateľ som oprávnený zdieľať Vaše osobné údaje s tretími stranami za nasledovných podmienok:

Vaše osobné údaje som oprávnený zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v mojom mene, napríklad s poskytovateľom služieb (napr. právny poradca, účtovník). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s mojimi pokynmi, pričom zmluvne som ich zaviazal k tomu, aby dodržiavali bezpečnostné pokyny vyplývajúce im zo zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR.

K osobným údajom bude mať prístup aj druhá strana, ktorá je v zmluvnom alebo inom právnom vzťahu, z ktorého vznikol spor, resp. vec, ktorá je predmetom mediácie. Bez zverejnenia Vašich osobných údajov druhej strane daného zmluvného, resp. iného právneho vzťahu nie je možné mediáciu začať ani vykonávať.

K osobným údajom budú mať prístup moji zamestnanci. Prístup majú len tí, ktorí to pri svojej práci potrebujú na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, Vaše osobné údaje môžem zdieľať napríklad s daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými orgánmi verejnej moci.

4. Umiestnenie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú umiestnené výlučne v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Vaše údaje v mojich systémoch chránim v čo najvyššej možnej miere.

5. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávam na obmedzený čas, pričom tieto údaje budú vymazané resp. likvidované po uplynutí zákonných lehôt súvisiacich s archiváciou knihy mediácii a mediačného spisu, za predpokladu, že už nebudú ďalej potrebné na účely spracúvania, resp. pokiaľ legislatíva nevyžaduje ich ďalšie uchovávanie. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchovám Vaše osobné údaje uvedené v knihe mediácií, v dohode o začatí mediácie ako aj v dokumentoch a zápisoch o skončení mediácie počas trvania môjho zápisu v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky ako aj päť rokov po mojom vyčiarknutí z registra mediátorov. Odhliadnuc od vyššie uvedeného Vaše osobné údaje môžem spracúvať po dlhšiu dobu po povinnej archivácii v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak Ste mi udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie Vašich osobných údajov.

6. Právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov

Pri výkone povolania a činnosti mediátora spracúvam Vaše osobné údaje na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov a na zmluvnom základe, ktorým je dohoda o začatí mediácie resp. pri predmediačných úkonoch v rámci predzmluvných vzťahov.

Spracúvanie osobných údajov, ktoré je nad rámec rozsahu nevyhnutného na naplnenie účelu zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov môžem vykonávať len na základe súhlasu Vás ako dotknutej osoby. V takomto prípade, teda ak ide o spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať preukázateľným oznámením na mojej e-mailovej adrese alebo korešpondenčnej adrese uvedenej nižšie.

V určitých prípadoch bude nevyhnutné spracúvať osobné údaje na základe zákonnej povinnosti podľa osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (napr. kniha návštev, dodatočné identifikovanie osoby).

7. Práva dotknutých osôb

Predmetom spracúvania sú osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je Účastníkom mediácie.

S ohľadom na skutočnosť, že pri výkone mediácie je právnym základom spracúvania osobných údajov zákon, a to konkrétne zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov a ďalej aj dohoda o začatí mediácie, ktorá je základným predpokladom začatia mediácie, na spracúvanie osobných údajov Účastníka mediácie v rozsahu nevyhnutnom k výkonu mediácie nepotrebujem povolenie resp. súhlas; teda ide o spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Napriek tomu, touto cestou by som Vás chcel oboznámiť s právami, ktoré Vám ako dotknutej osobe garantuje aktuálna legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov

Ako dotknutá osoba v oblasti ochrany osobných údajov máte nasledovné práva:

Právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracúvam Vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

  • prečo spracúvam Vaše osobné údaje
  • aké kategórie osobných údajov spracúvam
  • s kým Vaše osobné údaje zdieľam
  • ako dlho uchovávam Vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • aké máte práva
  • odkiaľ som získal Vaše osobné údaje (ak som ich nezískal priamo od Vás)
  • že spracúvanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • ak Vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, akým spôsobom zabezpečujem ochranu Vašich osobných údajov.

Poznámka: Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v tomto dokumente.

Môžete taktiež požiadať o kópiu dokumentov obsahujúcich Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, ak to neodporuje zákonom uznanej povinnosti mlčanlivosti. Takéto kópie však podliehajú osobitnému spoplatneniu.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR

Je dôležité, aby som mal o Vás správne informácie, preto si Vás touto cestou dovoľujem požiadať, aby Ste ma upozornili, ak je niektorý z Vašich osobných údajov nesprávny resp. neaktuálny, napr. ak Ste si zmenili meno, alebo ak Ste sa presťahovali.

Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR

V prípade, ak by som spracúval Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak by som spracúval Vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete ma požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR

Od momentu, kedy Ste požiadali o opravu Vašich osobných údajov, alebo ak Ste namietali proti ich spracúvaniu až do momentu, kým dôjde k vyriešeniu daného problému, alebo potvrdeniu presnosti Vašich osobných údajov, máte nárok na obmedzené spracúvanie. To znamená, že (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžem spracúvať Vaše osobné údaje iba v súlade s Vaším súhlasom, alebo ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, alebo na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na ich spracúvaní. Môžete tiež požiadať, aby som obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie nezákonné, ale nechcete, aby som Vaše osobné údaje vymazal, alebo ak tieto podľa platnej právnej úpravy vymazať nemôžem.

Právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR

Môžete požiadať o to, aby Vám Vaše osobné údaje, ktoré spracúvam, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. S ohľadom na charakter mediačnej činnosti sa právo na prenositeľnosť údajov spravidla nedá uplatniť .

Právo podať námietku proti spracúvaniu podľa čl. 21 GDPR

Ak sa domnievate, že nemám právo na spracúvanie Vašich osobných údajov, môžete proti spracúvaniu Vašich osobných údajov namietať. Vprípade namietania môžem pokračovať v spracúvaní iba vtedy, ak viem preukázať presvedčivé a oprávnené dôvody, ktoré prevážia nad Vašimi záujmami, právami a slobodami. Vaše osobné údaje však môžem vždy spracúvať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Máte právo odvolať svoj súhlas a ja následne zastavím svoje spracovateľské činnosti vykonávané na základe tohto právneho dôvodu.

O Vašej požiadavke/požiadavkách budem tiež informovať ostatné strany, ktorým som Vaše osobné údaje poskytol resp. mohol poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na to, akým spôsobom sú spracúvané Vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete tak učiniť na korešpondenčnej adrese:

Pionierska 423/19

018 41  Dubnica nad Váhom

alebo

mailom na e-mailovej adrese: info@vas-mediator.sk

Vaše podnety a žiadosti budú preverené a vybavené písomne.

Ak s mojou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracúvam vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk

8. Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete ma kontaktovať na korešpondenčnej adrese: 

Pionierska 423/19

018 41  Dubnica nad Váhom,

Slovenská republika,

alebo

mailom na e-mailovej adrese: info@vas-mediator.sk